Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1          Algemeen

1.1        In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Onder "Organisatie in Vorm” wordt in deze voorwaarden verstaan: Organisatie in Vorm onderdeel van Organisatie in Vorm VOF gevestigd te Roosendaal. Opdrachtgever: de wederpartij van Organisatie in Vorm, bij een overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.1;

1.2        Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Organisatie in Vorm en haar vertegenwoordigers.

1.3        Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor Organisatie in Vorm werkzaam zijn.

 

Artikel 2          Toepasselijkheid

 

2.1        Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten van opdracht, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door Organisatie in Vorm, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Organisatie in Vorm, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door Organisatie in Vorm gedane aanbiedingen en / of offertes.

 

2.2        Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Organisatie in Vorm deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.

 

2.3        Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemeen voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een geding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

 

Artikel 3          Gegevens en informatie

 

3.1        Organisatie in Vorm is slechts gehouden tot ( verdere ) uitvoering van de opdracht indien Opdrachtgever alle door Organisatie in Vorm verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Organisatie in Vorm gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat Opdrachtgever de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van Opdrachtgever.

 

3.2        Opdrachtgever is gehouden Organisatie in Vorm onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

 

3.3        Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Organisatie in Vorm verstrekte gegevens en informatie.

 

 

Artikel 4          Uitvoering van de opdracht

 

4.1        Organisatie in Vorm bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

 

4.2        Organisatie in Vorm zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren; Organisatie in Vorm kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

 

4.3        Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien zulks schriftelijk is overeengekomen.

 

4.4        De overeenkomst kan - tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is - door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden tenzij Organisatie in Vorm de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

 

Artikel 5          Intellectuele vermogensrechten

 

5.1        Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die Organisatie in Vorm bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, (model) contracten, systemen, ideeën, ontwerpen en vormgeving van opdrachten (inclusief webdesign), komen toe aan Organisatie in Vorm voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.

 

5.2        Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisatie in Vorm is het Opdrachtgever niet toegestaan de producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren onverminderd het bepaalde in Artikel 6.3.

 

Artikel 6          Geheimhouding

 

6.1        Organisatie in Vorm is verplicht de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.

 

6.2        Organisatie in Vorm is, indien hij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure, gerechtigd de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen zijn.

 

6.3        Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisatie in Vorm is het Opdrachtgever niet toegestaan de  inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Organisatie in Vormopenbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Organisatie in Vorm, op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure.

 

Artikel 7          Honorarium

 

7.1        Opdrachtgever is aan Organisatie in Vorm een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte onkosten verschuldigd overeenkomstig de bij Organisatie in Vorm gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen.

 

7.2        In geval van verkoop bedraagt de aan Organisatie in Vorm verschuldigde commissie, vastgelegd in de Opdrachtbevestiging, een van te voren overeengekomen percentage van de som waarvoor is verkocht.

 

7.3       Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

 

7.4       Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover ander afspraken hebben gemaakt. Opdrachtnemer kan zijn werkzaamheden tevens door middel van voorschot(ten) in rekening brengen en voorafgaand aan de werkzaamheden betalingen verlangen. De in rekening gebrachte voorschotten worden in mindering gebracht op de volgende of op de einddeclaratie. Over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt - indien van toepassing - de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

 

Artikel 8          Betaling

 

8.1        Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in Nederlandse valuta te geschieden door storting of overmaking op de factuur aangegeven bankrekening binnen veertien dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan Opdrachtgever in verzuim is. De incasso wordt door een extern bureau overgenomen en voor Organisatie in Vorm verder afgehandeld.

 

8.2        Alle buitengerechtelijke kosten die Organisatie in Vorm heeft in verband met de incasso van een vordering op Opdrachtgever zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

8.3        Alle kosten die Organisatie in Vorm heeft moeten maken in verband met een gerechtelijke procedure tegen Opdrachtgever zijn voor rekening van Opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij Organisatie in Vorm als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

 

8.4        Organisatie in Vorm behoudt zich het recht voor om - ook tijdens de uitvoering van een opdracht, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Organisatie in Vorm aanleiding geeft - van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan Organisatie in Vorm gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

 

Artikel 9          Reclames

 

9.1        Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek schriftelijk aan Organisatie in Vorm te worden kenbaar gemaakt.

 

9.2        Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voor zover Organisatie in Vorm aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.

 

9.3        In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Organisatie in Vorm de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium naar evenredigheid.

 

Artikel 10        Aansprakelijkheid

 

10.1      Organisatie in Vorm is jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd. Organisatie in Vorm is evenwel niet aansprakelijk voor:

-          bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Opdrachtgever aan Organisatie in Vorm of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever;

-          bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Organisatie in Vorm ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Organisatie in Vorm daaronder niet inbegrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Organisatie in Vorm verbonden organisatie;

-           voor schade aan objecten als gevolg van onder meer wijzigingen in atmosferische omstandigheden;

 -          bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte- of gevolgschade.

 

10.2      De in het eerste lid vermelde uitsluitingen van de aansprakelijkheid van Organisatie in Vorm gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Organisatie in Vorm.

 

10.3      Indien het ontstaan van schade aan een object door schuld te wijten is aan Organisatie in Vorm, haar werknemers of vertegenwoordigers, is de omvang van de aansprakelijkheid van Organisatie in Vorm in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de overeengekomen commissie/declaratiebedrag.

 

10.4      De aansprakelijkheid van Organisatie in Vorm voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht alsmede voor een onrechtmatige daad is beperkt tot eenmaal het bedrag dat Opdrachtgever naar de maatstaf van het bepaalde in Artikel 7 als honorarium (exclusief omzetbelasting) aan Organisatie in Vorm heeft betaald en /of nog verschuldigd is ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt, met een maximum van vijftienduizend euro (€ 15.000,-).

 

10.5      Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen vijftien dagen nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Organisatie in Vorm te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

 

10.6      Opdrachtgever is gehouden Organisatie in Vorm schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden - daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn - die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Organisatie in Vorm ten behoeve van Opdrachtgever, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Organisatie in Vorm.

 

Artikel 11        Vervaltermijn                                                  

 

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Organisatie in Vorm in verband met het verrichten van werkzaamheden door Organisatie in Vorm in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

 

Artikel 12        Rechts- forumkeuze

 

12.1      Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Organisatie in Vorm is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

12.2      Geschillen welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Organisatie in Vorm gevestigd is.

 

12.3      In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid kunnen Opdrachtgever en Organisatie in Vorm kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.

           

 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Breda op 13 februari 2008 onder nummer 20137962.

 

 
Wij zijn creatief

Wij combineren denkkracht, analyse en logisch nadenken met CREATIVITEIT. 

Linker én rechter hersenhelften worden verbonden. 

 

Nieuwsbrief ontvangen?